Na vrhuncu sezone godišnjih odmora. Na temelju članka 160. i 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i članka 16. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), te Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: UP/I-351-03/21-08/12, URBROJ: 517-05-1-2-21-13 od 23. srpnja 2021. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije objavljuje obavijest o stavljanju na javnu raspravu Studije utjecaja na okoliš izgradnje Eko reci parka na području Industrijsko-logističke zone Grada Kutine.

Grrađani su obaviješteni o stavljanju na javnu raspravu Studije utjecaja na okoliš izgradnje Eko reci parka na području Industrijsko-logističke zone Grada Kutine. U tom projektu planirano je kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije spaljivanjem otpada (plastike).


Javna rasprava i uvid u studiju:
od 11. 8. do 11. 9. Trg Kralja Tomislava 12, Kutina.


Javno izlaganje o studiji 26. 8. u 10 h u Gradskoj vijećnici, Trg Kralja Tomislava 12, Kutina

Autor :M. M.