Kratki demantij Adrijane Cvrtile za medije :

Foto : hr-vjesnik

” I još jedan detalj neistine koju je 10.01.2022. u Večernjem listu izjavio novi direktor Eko Moslavine: tvrdi da je neizglasavanje Godišnjeg izvješća o poslovanju Eko Moslavine d.o.o. na Gradskom Vijeću dana 01.07.2021.,a ne 06.07.2021.

link :

https://www.kutina.hr/Portals/0/_2021/_Sluzbeno/3_21.pdf

bio znak za smjenu Adrijane Cvrtile no Husnjak Danijel bi trebao znati da je Grad Kutina tek 13.07.2021.na Gradskom Vijeću donio Prijedlog odluke o načinu izbora i uvjetima za kandidate koji se predlažu za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Kutina ima dionice ili udjele u vlasništvu a Odluka je stupila na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Grada Kutine, a objava je bila 16.07.2021., dakle Odluka je stupila na snagu tek 24.07.2021,iz čega proizlazi da je kaznena prijava USKOK -u podnešena prije stupanja na snagu te Odluke. Tom Odlukom po prvi puta je Grad Kutina ispoštivao Zakon da gradonačelnik daje prijedlog Gradskom Vijeću Grada Kutine. Do sada (do srpnja 2021.)

Foto :hr-vjesnik

Gradsko Vijeće Kutine (po prijedlogu gradonačelnika) nikada nije donosilo Odluku o prijedlogu Skupštini trgovačkog Društva za izbor kandidata za direktora odnosno Gradsko Vijeće nikada nije odlučivalo o prijedlogu direktora Skupštini Društva.

Foto : hr-vjesnik

Iz svega je razvidno da je politički i planski srušeno Godišnje izvješće o poslovanju 01.07.2021.na Gradskom Vijeću (GV) , a nakon toga GV donosi Odluku o prijedlogu kandidata Skupštini trgovačkog Društva za izbor kandidata za direktora koja stupa na snagu 24.07.2021., a sve iz razloga što sam odbijala postupati po nalogu politike i sve prijavila nadležnim institucijama.

Link točka 20.https://www.kutina.hr/Portals/0/_2021/_Sluzbeno/2021GV04Zapisnik03.pdf


Službene novine https://www.kutina.hr/Portals/0/_2021/_Sluzbeno/4_21.pdf

Foto : hr-vjesnik

Autor : hr-vjesnik